هرجی بگی همونه..........

فکرتورفتن و قلب روسوزوندن و کارمن انتظاره

فقط نگو هر چی  بوده  تمومه  دیگه   آخره  کاره 

تو دلم خواستن تو بود وتو قلب تو فقط فکرجدایی

یه روز نیای میمیرم و اونوقت  ازم نمیاد صدایی

یه روزی قلب خسته ام تنها پناه توبود

بیخیال  من شدی لابد یه چیزی کم بود

منکه تموم هستیم رو کردم فدای چشمهات

لابد این بارازم میخوای که بیافتم به پات؟؟؟

7 سال پیش